Triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ

Thứ năm, ngày 09 tháng 03 năm 2017
Ngày 06/3/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 913/UBND-ĐT về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thị trường bất động sản tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 06/12/2016 của Văn phòng Chính phủ.
Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư dự án bất động sản thực hiện triển khai đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ; chủ trì cùng các Sở, ngành và cơ quan có liên quan, tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản có tiến độ thực hiện dự án chậm so với tiến độ đã được phê duyệt, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan. Trường hợp dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khách quan, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thủ tục xin gia hạn tiến độ thực hiện dự án, báo cáo UBND Thành phố xem xét, chấp thuận. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện theo hướng dẫn hoặc dự án chậm tiến độ hoàn toàn do nguyên nhân chủ quan của chủ đầu tư hoặc dự án đã được gia hạn tiến độ nhưng vẫn bị chậm so với tiến độ được gia hạn, báo cáo UBND Thành phố xử lý theo quy định.
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng các sở, ngành và cơ quan có liên quan, tiếp tục kiểm tra, rà soát, tổng hợp danh mục các dự án bất động sản đã được bàn giao đất nhưng chậm đưa đất vào sử dụng phải xử lý theo quy định tại Luật Đất đai và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý theo quy định.
UBND Thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện công tác rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định, TTHC không cần thiết, không còn phù hợp không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC, đảm bảo đơn giản hóa TTHC và các quy định có liên quan gắn với tiết kiệm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và cơ quan hành chính nhà nước theo Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2017 đã được UBND Thành phố phê duyệt./.

 

Tin bài liên quan