Rà soát và đánh giá kết quả thực hiện Luật Đa dạng sinh học

Thứ hai, ngày 13 tháng 03 năm 2017
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học trong thời gian qua, làm cơ sở đề xuất bổ sung, sửa đổi Luật Đa dạng sinh học cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa phương tổ chức thực hiện đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học và hoàn thành trong năm 2017.
Luật Đa dạng sinh học được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13/11/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2009. Đến nay, qua hơn 07 năm thực hiện, Luật Đa dạng sinh học đã thể hiện được tính ưu việt, tính tổng hợp, tính khái quát, tính khoa học và tính hòa nhập, tính thực tiễn của một đạo luật chuyên ngành về quản lý, bảo tồn và phát triển ĐDSH của đất nước và đóng góp quan trọng trong chiến lược quản lý bảo tồn ĐDSH ở Việt Nam.
Tuy nhiên, thực tế công tác quản lý nhà nước về đa dạng sinh học đã có nhiều thay đổi, một số nội dung đã không còn phù hợp với thực tế hiện nay và cần được cập nhật, điều chỉnh. Vì vậy, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 22/7/2016 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016 – 2020 đã đưa ra mục tiêu tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật Đa dạng sinh học, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật Đa dạng sinh học.
Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học của địa phương đề nghị gửi về Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo monre.gov.vn 10/3/2017

 

Tin bài liên quan