Thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2017

Thứ ba, ngày 14 tháng 03 năm 2017
Ngày 10/3/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 1659/QĐ-UBND về thành lập Đoàn Kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2017. 
Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công vụ; Lãnh đạo các ngành: Tư pháp, Thanh tra Thành phố, Nội vụ làm Phó Trưởng đoàn. Thời hạn kiểm tra: Từ ngày ban hành Quyết định đến hết ngày 31/12/2017.
Đoàn kiểm tra công vụ căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Kiểm tra nêu tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND Thành phố về kiểm tra công vụ năm 2017 để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố; các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố; các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC được UBND Thành phố giao. Nhiệm vụ cụ thể của các Phó Trưởng đoàn kiểm tra và các thành viên do Trưởng đoàn kiểm tra phân công.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố để phục vụ hoạt động của Đoàn theo phân công của Trưởng Đoàn Kiểm tra; Kinh phí hoạt động của Đoàn Kiểm tra thực hiện theo Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND Thành phố về kiểm tra công vụ năm 2017.
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài Chính, Tư pháp và Thanh tra Thành phố bố trí kinh phí, phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Đoàn Kiểm tra công vụ theo quy định hiện hành./.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

 

Tin bài liên quan