Thông báo về tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

14/03/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ- UBND ngày 28/2/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, ngày 10/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành thông báo số 259/TB-STNMT- VP về tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Theo đó, kể từ ngày 10/3/2017, cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng Sở, Bộ phận Một cửa thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, Bộ phận Một cửa chi nhánh Văn phòng Đăng lý đất đai Hà Nội tại các quận, huyện, thị xã đi làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Thời gian tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính sáng thứ bảy hàng tuần tại Sở thực hiện theo thông báo số 752/TB-STNMT ngày 04/4/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội./.