Hà Nội: Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp 

Thứ hai, ngày 20 tháng 03 năm 2017
Ngày 15/3, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 64/KH-UBND, triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020” năm 2017.
Thành phố phấn đấu tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định mới ban hành liên quan đến Luật Hóa chất cho 110 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức về kỹ thuật an toàn hóa chất cho 260 cán bộ phụ trách kỹ thuật, phụ trách an toàn và người lao động trực tiếp với hóa chất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất công nghiệp, và các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng hóa chất. Tổ chức 2 đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật về hoạt động hóa chất trên phương tiện truyền thông đại chúng. Tiếp tục cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất độc trong lĩnh vực công nghiệp.
Để đạt được chỉ tiêu trên, ngoài tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức chấp hành quy định pháp luật cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất. thành phố tập trung cho nâng cao năng lực cán bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố. Cụ thể, tiếp tục rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất; hoàn thiện các quy trình thực hiện các TTHC liên quan đến lĩnh vực quản lý hóa chất theo hướng đơn giản, đúng quy định pháp luật. Tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động hóa chất; về xử lý vi phạm hành chính trong quản lý hoạt động hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp thành phố và quận, huyện, thị xã. Tiếp tục tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trên địa bàn thành phố; quan tâm tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn vê kỹ thuật, về hóa chất đảm nhiệm công tác quản lý hoạt động hóa chất. Tổ chức hoạt động khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp một số tỉnh, thành phố trong nước về công tác quản lý hoạt động hóa chất.
Ngoài ra, tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện, tăng cường công tác kiểm tra, sát hạch và cấp giấy chứng nhận về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố. Phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất tại đơn vị. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng, lưu giữ đầy đủ và sử dụng đúng phiếu an toàn hóa chất đối với các hóa chất nguy hiểm tại cơ sở. Các phiếu an toàn hóa chất có nguồn gốc từ tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và lưu giữ tại những nơi thuận tiện để đảm bảo tất cả các đối tượng có trách nhiệm liên quan đến hóa chất có thể truy cập, nắm được thông tin…

 

Tin bài liên quan