Thành lập Tổ Công tác liên ngành Thành phố giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương cho Nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án

06/06/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 01/6/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3365/QĐ-UBND thành lập Tổ Công tác liên ngành Thành phố giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương cho Nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án; quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đối với một số loại dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định, Giám đốc Sở Kê hoạch và Đầu tư làm Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành. Các thành viên Tổ Công tác làm việc thường xuyên gồm: Giám đốc các Sở: Quy hoạch Kiến trúc, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng,…
Tổ Công tác liên ngành có nhiệm vụ thẩm định, đề xuất cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án, chủ trương đầu tư, đề xuất dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền chỉ đạo triển khai thực hiện dự án, quyết định phê duyệt các dự án thuộc phạm vi được phân công; nghiên cứu, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành cơ chế thực hiện các dự án thuộc phạm vi được phân công đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đôn đốc, triển khai thực hiện các dự án; giải quyết, đề xuất giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan trong suốt quá trình triển khai thực hiện các dự án./.