Thông báo về việc đối thoại, trao đổi với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

Thứ tư, ngày 28 tháng 06 năm 2017
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 25/9/2015 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 237/KH-STNMT-VP ngày 10/01/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. 
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo về việc đối thoại, trao đổi với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai như sau:
Các cá nhân, tổ chức có ý kiến, vướng mắc về TTHC, giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai gửi câu hỏi lên Chuyên mục hỏi đáp/Đối thoại Thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở (địa chỉ: http://tnmtnd.hanoi.gov.vn) để được trả lời theo quy định. 
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các cá nhân, tổ chức được biết.

 

Tin bài liên quan