Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ tư, ngày 12 tháng 07 năm 2017
Ngày 07/7/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 4139/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

Tin bài liên quan