Công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ tư, ngày 12 tháng 07 năm 2017
Ngày 07/7/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4140/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 13 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường trong đó, 03 thủ tục hành chính mới; 10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực khoáng sản.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoáng sản tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/2/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực môi trường; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 

 

Tin bài liên quan