Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành TN&MT tại địa phương 

Thứ năm, ngày 13 tháng 07 năm 2017
Để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường giữa trung ương và các cấp địa phương, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản hướng dẫn rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MT trực thuộc UBND các cấp.
Theo văn bản hướng dẫn, Bộ yêu cầu các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ thực hiện rà soát, đề xuất việc sửa đổi Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNTM-BNV-BTC về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Thông tư liên tịch số, 16/2015/TTLT-BTNTM-BNV-BTC về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Đồng thời, thông qua việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường tại địa phương, Bộ yêu cầu các đơn vị cần đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường trực thuộc UBND các cấp; qua đó, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường giữa trung ương và các cấp địa phương.
Theo monre.gov.vn 12/7/2017

 

Tin bài liên quan