Hà Nội triển khai việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt 

Thứ hai, ngày 17 tháng 07 năm 2017
Thực hiện Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 9/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt, UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn  bản số 3307/UBND-ĐT yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt.
Theo đó, UBND thành phố cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường, kể từ ngày 15/7/2017, thẩm định và trình UBND thành phố phê duyệt quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh đối với công trình khai thác kèm theo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt.
Đối với các công trình đã được cấp Giấy phép khai thác tài nguyên nước: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập danh mục đối với các công trình đã được cấp Giấy phép khai thác tài nguyên nước còn hiệu lực trước ngày 15/7/2017, như sau: Đối với các trường hợp công trình đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép khai thác tài nguyên nước trên địa bàn thành phố, giao Sở Tài nguyên và Môi trường liên hệ với Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) để được cung cấp hồ sơ cấp phép đối với các công trình này để tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Đối với các trường họp công trình đã được UBND thành phố cấp Giấy phép khai thác tài nguyên nước, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân có công trình khai thác thực hiện, trình UBND thành phố phê duyệt xong trước 30/9/2018.
Về công bố vùng bảo hộ vệ sinh lấy nước sinh hoạt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận, huyện, thị xã và UBND cấp xã thông báo trên trang thông tin điện tử, niêm yết bảng tin của xã và tố dân phố trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh đối với công trình khai thác tài nguyên nước trên địa bàn.

 

Tin bài liên quan