Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 của Thành phố Hà Nội 

Thứ hai, ngày 07 tháng 08 năm 2017
Ngày 26/7/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 3620/UBND-KH&ĐT hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án khởi công mới giai đoạn 2017-2020 của Thành phố Hà Nội.
Theo đó, đối với các dự án cấp Thành phố, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chủ đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định đối với các dự án cấp thành phố chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư (đã được HĐND thành phố thông qua danh mục tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 3/7/2017). Đến thời hạn quy định, dự án nào chưa đáp ứng điều kiện để được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn sẽ đưa ra khỏi danh mục.
UBND Thành phố yêu cầu UBND các huyện, thị xã rà soát, tổng hợp các dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện trong danh mục các dự án ngân sách thành phố hỗ trợ cho cấp huyện đã được HĐND thành phố thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 3/7/2017 vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của cấp huyện; trình HĐND cùng cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2017 cấp huyện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các hướng dẫn, chỉ đạo của Thành phố./.

 

Tin bài liên quan