Đôn đốc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 cấp huyện

23/08/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 21/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành văn bản số  6845/STNMT-CCQLĐĐ gửi UBND các quận, huyện, thị xã; các Bộ, ngành Trung ương; Các Sở, ban, ngành thành phố Hà Nội; các chủ đầu tư thực  hiện dự án có sử dụng đất về việc đôn đốc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018 cấp huyện.
Các Bộ, ngành cơ quan Trung ương, các Sở, ngành thành phố Hà Nội, các chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố căn cứ vào tiêu chí lập danh mục các công trình, dự án (theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 5704/STNMT-CCQL Đ Đ ngày 18/7/2018), khẩn trương liên hệ với UBND cấp huyện nơi có đất để đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện năm 2018 (có sao gửi các văn  bản pháp lý kèm theo); thời gian gửi đăng ký trước ngày 01/9/2017.