Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm gây ô nhiễm môi trường

27/10/2017
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 04/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã Ban hành văn bản số 8316/STNMT-CCBVMT hướng dẫn các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố về thực hiện xử phạt các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định theo quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ – CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Theo đó, các quận, huyện, thị xã căn cứ trên hướng dẫn chi tiết, cụ thể của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định bảo vệ môi trường; hành vi chuyển giao, cho, bán chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường cho các đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý theo quy định; chôn lấp, đổ, thải chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường trái quy định về bảo vệ môi trường, trừ các trường hợp hành vi tội phạm về môi trường; tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường nhưng không có biện pháp xử lý hoặc không chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Ngoài những nội dung xử phạt nêu trên, để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã: Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý công tác bảo vệ môi trường về sinh hoạt nơi công cộng, thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường…; Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu, hàng hóa gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý; phối hợp với các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm về vệ sinh nơi công cộng; thu gom, vận chuyển, chôn, lấp, xử lý, thải rác thải sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; vận chuyển nguyên liệu, vật liệu hàng hóa gây ô nhiễm môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan./.
                                                                                                            Anh Minh