Triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ ba, ngày 07 tháng 11 năm 2017

Ngày 02/11/2017, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về thực hiện Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, việc thực hiện thỏa thuận Paris được thực hiện phân kỳ theo 02 giai đoạn: Giai đoạn từ 2018 đến 2020 và giai đoạn từ 2021 đến 2030. Trong đó, tập trung triển khai 05 nhóm nhiệm vụ chính: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị nguồn lực; thiết lập hệ thống công khai minh bạch; xây dựng và hoàn thiện chính sách.

UBND Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch; Chịu trách nhiệm giám sát đánh giá việc triển khai trên đia bàn Thành phố; định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện để UBND Thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Uỷ ban quốc gia về biến đổi khí hậu.

Chủ trì phố hợp với các Sở, ngành liên quan báo cáo tổng hợp nhu cầu kinh phí; thống nhất trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt bố trí ngân sách để thực hiện Kế hoạch.

Tổ chức giám sát thực hiện Kế hoạch: Đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Thỏa thuận Paris trên địa bàn thành phố Hà Nội. Định kỳ trước ngày 30/10 hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Uỷ ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu và các Bộ, ngành liên quan về kết quả thực hiện./.

 

Tin bài liên quan