Tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

Thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2017
Ngày 14/11/2017, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Công văn số 5782/UBND-KT tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất và trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; nghiêm túc thực hiện các quy định, chỉ đạo của Trung ương và Thành phố có liên quan đến quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở liên quan triển khai công việc cụ thể đến các đơn vị; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, phân tích, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố kết quả thực hiện phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất./.
 
Theo thudo.gov.vn 17/11/2017

 

Tin bài liên quan