Triển khai tuyên truyền 02 quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội

Thứ ba, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Ngày 17/4/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành công văn số 3040/STNMT-VP gửi các phòng, đơn vị thuộc Sở về việc triển khai tuyên truyền 02 quy tắc ứng xử của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó,Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nội dung tuyên truyền thực hiện 02 Quy tắc ứng xử của UBND Thành phố, cụ thể như sau:

Đối với Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội:

- Yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện việc dán bản Quy tắc ứng xử trên bàn làm việc; in khổ lớn phù hợp với điều kiện từng Phòng, đơn vị đóng khung treo tại cơ quan, đơn vị ở vị trí dễ nhìn để được nhắc nhở thực hiện hàng ngày.

 - Đối với Khối Văn phòng Sở: Giao Văn phòng Sở in bản Quy tắc ứng xử và phát đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Khối Văn phòng Sở để dán tại bàn làm việc; đồng thời in khổ lớn bản Quy tắc ứng xử để treo tại cơ quan Sở và các Phòng chuyên môn thuộc Sở.

Đối với Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội:

Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Phòng, đơn vị để thực hiện đúng quy định./. 

Tin bài liên quan