Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất

Thứ tư, ngày 02 tháng 05 năm 2018
Đây là công trình nghiên cứu của nhóm các tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Bích Ngọc (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội); và Nguyễn Thị Ninh - Học viện cao học Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.Đề tài này được thực hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Phạm vi nghiên cứu là tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) đến quá trình khô hạn và xói mòn đất ở huyện Tam Đảo (đại diện cho vùng núi), thành phố Vĩnh Yên (đại diện cho vùng đồng bằng) của tỉnh Vĩnh Phúc.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, BĐKH đã tác động đến tài nguyên đất gây nên hiện tượng khô hạn và nguy cơ hoang mạc hóa đất ở cả hai khu vực nghiên cứu.
Tính toán chỉ số CMI theo số liệu quan trắc tại Trạm Vĩnh Yên và Tam Đảo giai đoạn 1986-2005 và theo kịch bản BĐKH trung bình RCP4.5 và kịch bản BĐKH cao RCP8.5 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (2016) giai đoạn 2006-2055 đã chỉ ra, điều kiện khô hạn đất trung bình mùa từ tháng 01 đến tháng 03 đều có xu thế tăng về cường độ (giảm chỉ số CMI) trong tương lai so với thời kỳ 1986-2005.
Biến đổi khí hậu còn tác động, gây xói mòn đất.Giai đoạn 1986-2015 tổng lượng đất mất do xói mòn đều có xu thế gia tăng, tổng lượng đất mất do xói mòn ở khu vực thành phố Vĩnh Yên (đồng bằng) lớn hơn so với khu vực huyện Tam Đảo (rừng núi), rừng có vai trò nhất định trong việc giảm nguy cơ xói mòn ở khu vực huyện Tam Đảo so với khu vực thành phố Vĩnh Yên. Dự tính xói mòn đất theo kịch bản biến đổi khí hậu RCP4.5 và RCP8.5 cho thời kỳ 2016-2055 gia tăng ở cả khu vực huyện Tam Đảo và thành phố Vĩnh Yên.
Kết quả của nghiên cứu này sẽ là cơ sở để đưa ra giải pháp cải tạo và sử dụng đất hợp lý ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất tại các địa phương của tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Theo monre.gov.vn 11/4/2018

 

Tin bài liên quan