Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Thứ ba, ngày 29 tháng 05 năm 2018
Ngày 24/5/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, Quy định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cá nhân trong nước và ngoài nước có liên quan đến hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các công trình khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, các công trình khí tượng thủy văn phục vụ quốc phòng, an ninh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/6/2018 và thay thế Quyết định số 109/2009/QĐ-UBND ngày 07/10/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội./.
 
Theo thudo.gov.vn 28/5/2018

 

Tin bài liên quan