Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội

Thứ tư, ngày 13 tháng 06 năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 65/NQ - CP ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội công bố công khai Nghị quyết số 65/NQ - CP ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội:

Chi tiết Nghị quyết số 65/NQ - CP:

 

Tin bài liên quan