Lấy ý kiến về các phương tiện đo sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ phải được kiểm định

09/12/2018
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Để đáp ứng nhiệm vụ thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về các hoạt động đo đạc đã được phân cấp cho các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, rà soát cho ý kiến đề xuất các phương tiện đo được sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ phải được kiểm định.
Theo đó, các phương tiện đo được sử dụng trong hoạt động đo đạc và bản đồ phải được kiểm định thuộc các nhóm chính sau: (1) Phương tiện đo độ dài, phương tiện đo góc, phương tiện đo toàn đạc; (2) Phương tiện đo chênh cao; (3) Phương tiện đo độ sâu của nước; (4) Phương tiện đo tọa độ, thiết bị định vị vệ tinh; (5) Phương tiện chụp ảnh từ máy bay, phương tiện quét bề mặt địa hình; (6) Các phương tiện đo trọng lực; (7) Các phương tiện đo đạc công trình ngầm.
Theo monre.gov.vn