Thành lập Tổ công tác Thành phố kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố

31/01/2019
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Ngày 24/12/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6918/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác Thành phố kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Theo Quyết định, Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng Tổ công tác; 06 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ phó; 10 Đồng chí lãnh đạo các sở, ngành làm Ủy viên.

Tổ Công tác có trách nhiệm tổng hợp danh mục, hồ sơ toàn bộ các dự án, phân theo 02 nhóm. Nhóm các dự án có nguồn gốc sử dụng đất do cơ quan, doanh nghiệp của Trung ương quản lý, sử dụng - Nhóm 1; nhóm các dự án có nguồn gốc sử dụng đất do cơ quan, doanh nghiệp của Thành phố quản lý, sử dụng - Nhóm 2.
Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm phụ trách chung, điều hành hoạt động của Tổ Công tác; trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tổ Công tác. Tổ phó giúp việc Tổ trưởng chịu sự chỉ đạo, điều hành của Tổ trưởng Tổ công tác; trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Các thành viên của Tổ Công tác có trách nhiệm tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác; Trực tiếp tham gia ý kiến đối với các nội dung có liên quan, các nội dung được Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Công tác yêu cầu có ý kiến, đảm bảo thời hạn, chất lượng; chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ Công tác và Ủy ban nhân dân Thành phố về nội dung tham mưu, đề xuất. Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ./.
 
Theo thudo.gov.vn 28/1/2019