THÔNG BÁO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI NĂM 2020

21/01/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở năm 2020
Chi tiết danh sách kèm theo Tại đây