Tờ Trình về việc Ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc Hội

27/05/2022
Xem cỡ chữ - + Đọc bài viết

Tờ Trình về việc Ban hành Nghị quyết điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với  khai thác khoáng sản địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố thực hiện theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc Hội 
Chi tiết tại Fie đính kèm