Bài viết

75. Điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 

Chủ nhật, ngày 10 tháng 10 năm 2010
a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo đúng quy định và nhận giấy hẹn.
- Cơ quan hành chính: Tiếp nhận hồ sơ theo quy định, ghi phiếu hẹn và trả kết quả.
b. Cách thức thực hiện:
Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại Phụ lục 1 (A) trong Thông tư 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đã được cấp (01 bản chính).
* Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
d. Thời hạn giải quyết:
- Xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại mới đã được điều chỉnh (10 ngày).
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Cá nhân, tổ chức
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định : Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
h. Lệ phí:
Không có
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (Phụ lục 1A Kèm theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
- Báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải (Phụ lục 4A của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Báo cáo Quản lý chất thải nguy hại trong 6 tháng gần nhất theo mẫu quy định tại Phụ lục 4(A) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy các loại chất thải nguy hại với chủ thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại đã được cấp Giấy phép quản lý chất thải nguy hại kèm theo Giấy phép quản lý chất thải nguy hại của chủ thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại do cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường cấp phép (nếu có thay đổi chủ thu gom, vận chuyển và xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại).
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005;
- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ;
- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn;
- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại;
- Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại;
- Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/9/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập phê duyệt hoặc xác nhận Đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Tải biểu mẫu thủ tục hành chính:
201109160017240.BM75.doc

 

Tin bài liên quan