Up

Đo đạc bản đồ

Quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000
Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưới trọng lực quốc gia
Thông tư Quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1
Thông tư Quy định về Bản đồ địa chính
Nghị định về hoat động đo đạc và bản đồ
Thông tư 21/2015/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ-phần 1
Thông tư 21/2015/TT-BTNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ-phần 2
Thông tư Liên tịch số 179/2014/TTLT-BTC-BTNM Hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
Quyết định về việc thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Góp ý dự thảo quy định về quản lý đo đạc và bản đồ của UBND TP Hà Nội