Up
Quyết định Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017
Quyết định ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội
Quyết định 3842/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ các tuyến đường thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở ĐG02, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Quyết định 3957/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 quận Long Biên
Quyết định 3576/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử đụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện, thành phố Hà Nội
Nghị quyết số 65/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố Hà Nội
Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn
Quyết định phê duyệt Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường xung quanh khu đất dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện và Trung tâm thương mại tại quận Hà Đông và quận Nam Từ Liêm, tỷ lệ 1/500
Luật Quy hoạch
Thông tư quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai